FAQ

Hva er en Emisjon?
 • En emisjon er en utvidelse av selskapets aksjekapital og dermed også tilførsel av egenkapital.
 • Emisjon utføres som regel fordi bedriften trenger
  • å styrke egenkapitalen
  • å dekke underskudd og gjeld
  • å bedre finansiell fleksibilitet
  • å finansiere vekst gjennom nye investeringer
Hvordan kan vi hjelpe din bedrift med kapitalinnhenting?
 • Vi kan bistå din bedrift med å hente penger gjennom:
  • Kapitalinnhenting gjennom emisjon.
  • Finne nye investorer til selskapet.
  • Bistand til å søke midler gjennom offentlige støtteordninger.
  • Refinansiering og belåning gjennom bank.
  • Analysere, optimalisere og forbedre selskapets likviditet og arbeidskapital.
Hva er din bedrift verdt?
 • Vi kan beregne hva din bedrift er verdt gjennom å gjøre en verdivurdering.
 • En verdivurdering er nyttig dersom du skal hente ny kapital eller vurderer å selge bedriften.
 • Verdivurderingen beregnes ut fra historisk inntjening og/eller fremtidig kontantstrøm.
Ønsker du å selge din bedrift?
 • Det kan være mange grunner til at du ønsker å selge din bedrift, og vi kan bidra i alle deler av prosessen:
  • Kartlegging/gjennomgang/avklaring med eiere
  • Analyse og verdivurdering av bedriften
  • Forslag til forbedringstiltak for å øke verdien på selskapet.
  • Etablere strategi for salg
  • Identifisere og kontakte mulige kjøpere.
  • Gjennomføre salgsprosess, Due Diligence, etc.
Hvilke tiltak kan gjøres for å forbedre likviditet?
 • Vi kan hjelpe deg med en rekke tiltak for å forbedre likviditeten i din bedrift.
 • Vi analyserer selskapets likviditet/arbeidskapital og ser på:
  • Finansieringsstruktur
  • Varelager
  • Faktureringsrutiner
  • Eie versus leasing
  • Etc.
Hvordan sikre god økonomistyring i din bedrift?
 • Det er viktig å ha god økonomirapportering som gir oversikt og et godt grunnlag for å ta riktige beslutninger:
  • Hvor tjener/taper selskapet penger?
  • Hvor har vi best marginer?
  • Hvem er våre kunder?
  • Hvordan er trender og utvikling på sentrale nøkkeltall?
  • Etc.
 • Økonomirapportene skal ikke bare fortelle hvordan det har gått, men også være et verktøy for hvordan det vil gå i kommende perioder.
Hva er en kontantstrømsanalyse?
 • Kontantstrømmen gir en god oversikt over bedriftens økonomiske tilstand og hvordan selskapets likviditet er.
 • Kontantstrømmen angir hvordan likviditeten har endret seg gjennom en periode.
  • Inntjening fra drift
  • Økt eller redusert belåning
  • Investeringsaktiviteter
  • Økt eller redusert kunde/leverandør fordringer.
 • En kontantstrømsanalyse er et viktig verktøy for bedriften og styret for å kunne ta riktige beslutninger.
Hva er en visjon?

En visjon skal beskrive hvorfor din bedrift skal eksistere i samfunnet.

Hvordan bygge en merkevare?
Å bygge en merkevare tar flere år. Starter innomhus med ledelse og ansatte. All markedsføring må bygge oppunder det du vil oppnå av din bedrifts kjennetegn i markedet.
Hvordan er en endringsprosess?
En handling i bedriften som skal snu en trend og gjerne en negativ trend skapt over tid.
Hvordan lage og implementere en strategi?

Her må man finne ut alt om sine produkter, leverandører, kunder, ansatte, inntjening og marked. Så prioriterer man det man skal drive med og velger bort resten!! Implementeringer beskrives gjennom en handlingsplan. Gjennomføring og oppfølging av handlingsplanen er selve strategien mener mange.

Hvem er det styret og styrets medlemmer representerer?
Styret er et kollegium av likeverdige medlemmer med styreleder som fremste person. Styret skal ivareta selskapet/virksomheten og er selskapets øverste ledelse. Styret må balansere de ulike særinteresser i forhold til selskapets -, aksjonærer- og kreditorers interesser. Ansattvalgte styremedlemmer er ikke ansattes representant i styret, men valgt av ansatte som egen valgkrets, og et fullt likeverdig styremedlem.
Hva er styrets viktigste oppgave?
Styrets viktigste oppgave er å ivareta selskapet og selskapets utvikling. I det arbeidet må styret også ivareta kreditorenes interesser. Kreditorvern er en vesentlig oppgave for styret.
Hvem kan delta i et styre?
Daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket, med mindre Kongen gjør unntak i det enkelte tilfellet. Første punktum gjelder ikke statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen, når de er bosatt i en slik stat. Bare myndige personer kan være styremedlemmer
Hvem eier et aksjeselskap?
Den som eier aksjer i ht aksjeeierboken har rettigheter og plikter som utøves av de samme aksjonærene i generalforsamling. Eierandeler på eller over 10%, 34,4%, 50,1%, 66,7% og 90% gir ulike rettigheter og plikter. Eierandelen gir da ulike styringsmuligheter i forhold til selskapet.
Hva bør kreves av et styremedlem?
 • INTEGRITET
 • Riktig KOMPETANSE
 • Evne og vilje til SAMHANDLING
 • MOT til å ta valg
 • Tilstrekkelig TID til å delta

Det enkelte medlem i et styre – og styret som kollegium – bør evaluere seg selv jevnlig!